Tietosuojaseloste

Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

1
Rekisterinpitäjä

High Moon Finland Oy

Y‑tunnus: 2518206-6

2
Yhteyshenkilö

Mikko Terhonen

mikko.terhonen@highmoon.fi

Rekisteriasioihin liittyvät yhteydenotot sähköpostitse.

3
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, ilmaisen konsultaation toteuttaminen ja maksullisten palveluiden tarjoaminen, muu yhteydenpito sivuston lukijoihin, asiakassuhteiden ylläpito sekä markkinointi.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle yllä mainituissa tarkoituksissa ovat:

1
rekisteröidyn suostumus; tai

2
sopimuksen, jossa rekisteröity on osapuolena, täytäntöönpanemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Sivustolla käytetään evästeitä, joiden avulla kerätään henkilötietoja sivuston tehokkaan toiminnan varmistamiseksi, verkkosivuston hallinnointiin ja ylläpitoon sekä data-analyyseihin.

4
Mitä henkilötietoja käsitellään?

Sivuston kautta kerättyjä tietoja ja tietoja, joita rekisteröity luovuttaa sivustolla olevien lomakkeiden kautta, yhteydenottojen sisältämät tiedot ja IP-osoite.

5
Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään sivustolla olevien lomakkeiden kautta tehdyistä yhteydenotoista, sähköpostitse, sopimuksista, asiakkaalta tämän toimittaessa tietoja palveluiden tarjoamiseksi ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6
Tietojen säilytysaika

6.1
Sivusto

Sivustolla olevien lomakkeiden kautta tehtyjen yhteydenottojen osalta tiedot poistetaan säännöllisesti, kun tietoja ei ole enää tarkoituksenmukaista säilyttää.

6.2
Palvelut

Sivustolla tarjottujen palveluiden osalta tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista tilatun palvelun toimittamiseksi. Tietojen säilytysaika riippuu siten palvelun keston pituudesta.

Tiedot arkistoidaan sen jälkeen, kun tietoja ei enää tarvita palvelun tarjoamiseksi.

7
Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8
Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen

Sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet liittyen henkilötietojesi käsittelyyn:

8.1
Oikeus peruuttaa suostumus – Siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on rekisteröitynä aina oikeus peruuttaa se.

Mikäli olet liittynyt sähköpostilistalle, voit peruuttaa tilauksen jokaisesta uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

8.2
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin – Sinulla on oikeus saada pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin.

8.3
Oikeus tietojen oikaisemiseen — Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista sekä puutteellisten tietojen täydentämistä.

8.4
Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) – Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojesi poistamista. Tiedot poistetaan, ellei niiden käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä esimerkiksi palvelun toimittamiseksi.

8.5
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos esimerkiksi kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, tietojen käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voidaan varmistua tietojen paikkansapitävyydestä.

8.6
Oikeus tietojen siirtoon – Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojasi yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa siirtääksesi henkilötietosi järjestelmästä toiseen.

Voit toteuttaa oikeuksiasi ottamalla yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa kohdassa 2. mainittuun yhteyshenkilöön.

Jos olet tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuoja.fi).

9
Tietosuojaselosteen päivitykset

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojakäytäntöä pyritään jatkuvasti kehittämään, jolloin tätä tietosuojaselostetta voidaan aika ajoin päivittää ja muuttaa.